این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
>
.: فایل ها

عنوان فایل : فرمت پوستر

فرمت فایل : RAR                        حجم فایل : 1572 کیلو بایت

شماره تماس : 33738255-061
کد پستی : 15749-61357آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ، طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجوییوب سایت کمیته تحقیقات دانشجویی
www.fsc.src.ajums.ac.ir
Email:src@ajums.ac.ir