این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم:

فراخوان ثبت نام متقاضيان داوری: 10آذر ماه 94

پايان مهلت ارسال خلاصه مقالات:30 بهمن ماه 94

پایان مهلت ثبت نام از متقاضیان داوری : 10 ماه دی ماه

 
اعلام نتايج مقالات پذيرفته شده: 7 اسفند ماه 94

تاریخ اسکان: 16 اسفند ماه 94

اعلام اسامی کارگاه های حين کنگره و ثبت نام آنها: 1 اسفند ماه 94
شماره تماس : 33738255-061
کد پستی : 15749-61357آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ، طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجوییوب سایت کمیته تحقیقات دانشجویی
www.fsc.src.ajums.ac.ir
Email:src@ajums.ac.ir