این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > محورهای همایش
.: محورهای همایش

  • آلودگی های زیست محیطی ، چالش ها و راهکارها

  • از آزمایشگاه تا بالین

  • سلامت غذایی

  • محور ویژه : خود مراقبتی در برابر بیماری ها

شماره تماس : 33738255-061
کد پستی : 15749-61357آدرس دبیر خانه کنگره : اهواز ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ،معاونت توسعه پژوهش و فن آوری ، طبقه هم کف واحد 16 ، کمیته تحقیقات دانشجوییوب سایت کمیته تحقیقات دانشجویی
www.fsc.src.ajums.ac.ir
Email:src@ajums.ac.ir